Textos Legals Versió 1 12-2017

1.1 Avís Legal (LSSI)
1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)
1.3 Política de Cookies

1.1 AVÍS LEGAL (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació : RICOBITCOIN, S.L., [d’ara endavant RICOBITCOIN], és el titular del portal Web ricobitcoin.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C/ Triola, 6 3er 1ª - 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA, NIF B67115964, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 46187, Foli 136, Full 512354, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a info@ricobitcoin.com.

CONCEPTE D’USUARI
La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per RICOBITCOIN, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”
RICOBITCOIN no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i RICOBITCOIN no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de ricobitcoin.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web ricobitcoin.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. RICOBITCOIN pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
RICOBITCOIN declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, RICOBITCOIN no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

RICOBITCOIN no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que RICOBITCOIN realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de RICOBITCOIN.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de RICOBITCOIN i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de RICOBITCOIN.

3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per RICOBITCOIN. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de RICOBITCOIN, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” ricobitcoin.com.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de RICOBITCOIN, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de RICOBITCOIN.

COMPRA ON-LINE SEGURA
La seguretat és una prioritat per a RICOBITCOIN pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL
RICOBITCOIN mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a RICOBITCOIN, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a RICOBITCOIN, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')
Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de RICOBITCOIN, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per RICOBITCOIN, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

RICOBITCOIN utilitza el domini " ricobitcoin.com” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: ricobitcoin.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "ricobitcoin” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de RICOBITCOIN.
Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'
Enviï un correu electrònic a l'adreça info@ricobitcoin.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen. Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a info@ricobitcoin.com i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.
S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:
“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”.


1.2 POLÍTICA DE PRIVACITAT (RGPDUE)

TEXT LEGAL
De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de RICOBITCOIN, S.L., [d’ara endavant RICOBITCOIN], amb domicili social a la C/ Triola, 6 3er 1ª - 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA, NIF B67115964, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 46187, Foli 136, Full 512354, Inscripció 1ª, E-mail info@ricobitcoin.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes que ofereix RICOBITCOIN.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça pd@ricobitcoin.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Triola, 6 3er 1ª - 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA o bé enviant-ho per correu electrònic a pd@ricobitcoin.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA DE PRIVACITAT
RICOBITCOIN està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de ricobitcoin.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

RICOBITCOIN considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, RICOBITCOIN informa:

1 - Titularitat dels Tractaments
RICOBITCOIN amb domicili social a: C/ Triola, 6 3er 1ª - 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA, és titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

2 - Recollida i Tractament
El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

2.1 - Finalitat
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

  • A. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], facilitar operacions de compra-venda de bitcoins i oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web ricobitcoin.com.
  • B. Resoldre les qüestions formulades.
  • C. i remetre'ls informació sobre els nostres productes del portal titularitat de RICOBITCOIN.

2.2 - Encarregat de Tractament
En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3 - Base jurídica - Consentiment
Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè RICOBITCOIN, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça pd@ricobitcoin.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3 - Mesures de Seguretat
RICOBITCOIN, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4 - Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació
Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de RICOBITCOIN, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A. - El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: pd@ricobitcoin.com.
- comunicació per escrit dirigida a: RICOBITCOIN, C/ Triola, 6 3er 1ª - 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA

RICOBITCOIN, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B. - El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
RICOBITCOIN, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

C. - El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D. - El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5 - Canvi de Normativa

RICOBITCOIN, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@ricobitcoin.com.


1.3 POLÍTICA DE COOKIES

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar què pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.
La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

L'usuari té en qualsevol moment l'opció d'impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, RICOBITCOIN, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors :

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Els informem que RICOBITCOIN, en el seu domini ricobitcoin.com no utilitza cap mena de “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.


DOMINI

Nom de la "Cookie"

Expira

Informació

 

COOKIES PRÒPIES

ricobitcoin.com

ver_legal

Permanent

Control versió dels textos legals

 

COOKIES DE TERCERS

ricobitcoin.com

__utma

2 anys a partir de la configuració o actualització.

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

ricobitcoin.com

__utmb

30 minuts a partir de la configuració o actualització.

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

ricobitcoin.com

__utmc

Fi de la sessió del navegador.

No s'usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

ricobitcoin.com

__utmz

Sis mesos a partir de la configuració o actualització.

Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

ricobitcoin.com

__utmv

Dos anys a partir de la configuració o actualització.

S'usa per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador usa el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També s'usava per al mètode _setVar obsolet. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

             


Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Textos Legals Versió 1   12-2017

3.0

Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Responsable
del tractament

Dades de contacte
del responsable

RICOBITCOIN, S.L.
C/ Triola, 6 3er 1ª – 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA,

NIF B67115964
Tel. 647 447 078

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Finalitat de la cessió

No es preveu cap cessió.

Legitimació de la cessió

No es preveu cap cessió.

Moviments internacionals de dades

No es produeixen.

Transferència internacional

No es produeixen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets

Quins drets te?

Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  pd@ricobitcoin.com.  Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l'Agència:
http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Sol·licitar-nos un model:
pd@ricobitcoin.com

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

       

 

3.1

Formulari 1 – CONTACTAR

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Informació addicional General

+info general RGPDUE

Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

 

Finalitats detallades

Recollida de les dades per atendre les seves consultes.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

       

 

3.2

Formulari 2 – REGISTRA’T

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Informació addicional General

+info general RGPDUE

Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

 

Finalitats detallades

Recollida de les dades per registrar-se, crear un compte com a usuari de la pàgina web i poder iniciar el procés de compra-venda on-line.

 

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

       

 

3.3

Formulari 3 – ¿NECESITA AJUDA?

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Informació addicional General

+info general RGPDUE

Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

 

Finalitats detallades

Recollida de les dades per atendre les seves consultes.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

       

 

4.1

Formulari 1 -ALTA NEWSLETTER

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Informació addicional General

+info general RGPDUE

Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

 

Finalitats detallades

L’enviament d’informació periòdica de informació del seu interés, fins i tot per mitjans electrònics.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Enviament de butlletins i comunicacions comercials

Les dades dels clients, podran ser utilitzats per a l'enviament de butlletins (Newsletters) digitals o en paper, informant sobre ofertes o fets relacionats amb l’empresa.

       

 

PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME
L'objecte social de RICOBITCOIN, SL actuament no es troba subjecta a la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, ja que les empreses vinculades al sector de les operacions o transaccions amb monedes virtuals com el Bitcoin no es troben incloses dins la tipologia de Subjectes obligats que marca l'article 2 de l'esmentada Llei. Tanmateix, RICOBITCOIN, SL complirà, voluntàriament, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals. A aquest efecte, RICOBITCOIN, SL l'informa que aquesta normativa exigeix, les obligacions d'identificar documentalment als seus clients, demanar informació de l'activitat professional o empresarial, el coneixement de l'origen dels fons o la notificació d'operacions sospitoses a les autoritats competents, en aquest cas al SEPBLAC, entre d'altres.